Regulamin Usług

1. Definicje

 1. Usługi - Usługa Proxy dla serwerów Minecraft, inne Usługi ułatwiające zarządzanie Serwerm Klienta, inne usługi, produkty, technologie lub wszystkie witryny internetowe i aplikacje, powiązane z Serwisem oferowane przez Właściciela Serwisu.
 2. Regulamin Usług - regulamin określający dokładny zakres i sposób korzystania przez Klienta z Usług.
 3. Polityka prywatności - szczegółowy dokument, zawierający informacje m. in. o tym, jakie dane osobowe Klienta są zbierane przez Właściciela Serwisu, a także w jaki sposób są one wykorzystywane i przetwarzane.
 4. Serwis - Usługa działająca pod witryną goxy.io.
 5. Właściciel Serwisu - Goxy Szymon Kliniewski ul. św Jana 11/4, 40-012 Katowice, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 5030087161, REGON 522902017.
 6. Minecraft - gra będąca znakiem towarowym firmy Mojang AB.
 7. Serwer Minecraft - usługa dostępna z poziomu internetu, która umożliwia grę dla wielu graczy gry Minecraft.
 8. Adres email - oznaczenie adresu elektronicznej poczty Klienta.
 9. Dane autoryzacyjne - ciąg znaków ustalonych przez Klienta, służy do jego autoryzacji podczas korzystania z Serwisu.
 10. Klient - osoba fizyczna, posiadająca Konto Klienta w Serwisie.
 11. Konto Klienta - konto w Serwisie, utworzone przez Klienta, posiadające unikalny Adres email i Dane autoryzacyjne, mające dostęp do Panelu Klienta.
 12. Panel Klienta - panel internetowy służący do zarządzania i opłacania Usług w Serwisie, który jest dostępny pod adresem https://panel.goxy.io.
 13. Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Klienta - Konta Klienta poprzez podanie wymaganych informacji przez formularz.
 14. Dostawca Płatności Paynow - mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000590484, NIP: 5223047892
 15. Dostawca Płatności CashBill - CashBill S.A., ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP: 6292410801
 16. Dostawca Płatności PayPal - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
 17. Dostawcy Płatności - Dostawca Płatności Paynow, Dostawca Płatności CashBill oraz Dostawca Płatności PayPal
 18. Przerwa techniczna - przerwa w działaniu Usług lub pogorszenie jakości świadczonej Usług, będące niezbędnymi dla zapewnienia prawidłowego działania Usług, zaplanowany i zapowiedziany przez serwis korzystając z jednego z dostępnych Kanałów Komunikacji Serwisu.
 19. Awaria - niezaplanowany przez Właściciela Serwisu, brak dostępności lub pogorszenie jakości dostępu do Usług, uniemożliwiające albo utrudniające korzystanie z Usług przez Klienta.
 20. Atak botów - sztuczne wywoływanie wchodzenia wielu nieprawdziwych graczy na serwer w krótkim czasie.
 21. Kanały Komunikacji - wiadomość wysłana na Adres email Klienta lub Serwer Discord.
 22. Discord - aplikacja będąca znakiem towarowym firmy Discord Inc.
 23. Serwer Discord - serwer w aplikacji Discord, reprezentujący Serwis, będący pod kontrolą Właściciela Serwisu, służący do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych i rozmów głosowych, z możliwością udostępniania zdjęć oraz filmów. Zaproszenie umożliwiające wejście na serwer dostępne jest pod adresem https://discord.goxy.io, wejście na serwer dostępne jest po wcześniejszym zarejestrowaniu w aplikacji Discord.
 24. Usługa Proxy - Usługa dostępna w Panelu Klienta umożliwiająca zarządzanie jedną Siecią Serwerów na zasadach opisanych w wybranym Pakiecie.
 25. Opis Usługi - opis Usługi wskazany przez Właściciela Serwisu, zawierający ograniczenia i możliwości oferowanej Usługi dostępnej w Panelu Klienta.
 26. Sieć Serwerów - podstawowa jednostka w Panelu Klienta, dla której wybiera się Pakiet, zawiera zbiór wielu Serwerów Klienta.
 27. Serwer Klienta - Serwer Minecraft, należący do Klienta, nie będący pod kontrolą Właściciela Serwisu.
 28. Klucz dostępu - unikalny ciąg znaków, wygenerowany z poziomu Panelu Klienta, umożliwia dostęp do wybranej Sieci Serwerów.
 29. Cennik - strona lub dokument określający Opis Usługi oraz wynagrodzenie dla Właściciela Serwisu za świadczenie określonych Usług, aktualny Cennik jest dostępny w Serwisie lub w Panelu Klienta.
 30. Pakiet - unikalny Opis Usługi Proxy, zawarty w Cenniku.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i sposób korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną realizowanych przez Goxy Szymon Kliniewski ul. św Jana 11/4, 40-012 Katowice, przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 5030087161, REGON 522902017
 2. Warunki świadczenia Usług zostały określone w Regulaminie Usług.
 3. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do zmian treści Polityki Prywatności i Regulaminów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.

3. Konto Klienta

 1. Warunkiem korzystania z Usług, z wyjątkiem usługi newslettera, jest posiadanie Konta Klienta.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, osoba fizyczna zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny w sposób prawidłowy i zgodny ze stanem faktycznym oraz oświadcza że:
  1. jest osobą fizyczną uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w szczególności jest osobą pełnoletnią lub osobą, która ukończyła 13 lat i działa w oparciu o zgodę opiekunów prawnych
  2. zapoznał się z Regulaminiem Usług oraz Polityką prywatności,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. jest jedynym użytkownikiem podanego Adresu email.
 3. Po prawidłowym przesłaniu formularza rejestracyjnego Serwis w sposób automatyczny tworzy Konto Klienta, a dostęp jest możliwy po pomyślnie zakończonej Aktywacji Konta Klienta.
 4. Aktywacja Konta Klienta zostaje pomyślnie zakończona w momencie potwierdzenia jego założenia przez Klienta za pomocą kliknięcia linku aktywacyjnego przesłanego na Adres email podanego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Adres email stanowi konieczną formę identyfikacji Klienta i będzie wykorzystywany przez Właściciela Serwisu do wszelakiej korespondencji ze świadczeniem Usług.
 6. Właściciel Serwisu może odmówić utworzenia Konta Klienta o podanej nazwie w formularzy rejestracyjnym, jeśli jest ona używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, stanowi znak towarowy innych firm lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 7. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą swojego Adresu email i Danych autoryzacyjnych.
 8. Klient jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Adresu email lub Danych autoryzacyjnych do Konta Klienta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia, podania danych używanych w innym serwisie lub nienależytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich przez Klienta.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta w przypadku:
  1. gdy Konto Klienta wykorzystywane jest w celach sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności w przypadku próby podjęcia przestępstwa za pomocą Konta Klienta lub
  2. gdy formularz rejestracyjny podczas tworzenia Konta Klienta został wypełniony w sposób nieprawidłowy lub
  3. udostępnienia Konta Klienta osobie trzeciej lub
  4. na wniosek Klienta.

4. Warunki świadczenia Usług

 1. Umowa o świadczeniu Usługi jest umową zawartą na czas określony, wskazany w Cenniku przy zakupie Usługi.
 2. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 1 grudnia 2022r, Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, w przypadku jeśli nie rozpoczął korzystania z Usługi.
 3. Właściciel Serwisu informuje o utracie prawa odstąpienia od umowy przez Klienta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 4. Klient może odstąpić od umowy, informując o tym Właściciela Serwisu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Usługi dostępne w Serwisie mają określony czas ważności, który można przedłużyć z poziomu Panelu Klienta.
 6. W przypadku, gdy Klient nie przedłuży czasu ważności Usługi, stanie się ona nieaktywna, a przechowywane dane Klienta zostaną usunięte z systemu teleinformatycznego Właściciela Serwisu lub nastąpi inna czynność opisana w szczegółowych warunkach świadczenia danej Usługi.

5. Usługa Proxy

 1. Podstawową Usługą świadczoną przez Właściciela Serwisu na rzecz Klientów jest Usługa Proxy, która pośredniczy w wymianie ruchu pomiędzy graczem, a Serwerem Klienta. Usługa Proxy zawiera system uwierzytelniania graczy, możliwość przełączania graczy pomiędzy Serwerami Klienta, Ochronę przed atakami botów, ochronę przed niezgodnym z protokołem gry Minecraft ruchem sieciowym.
 2. Na podstawie umowy o świadczenie Usługi Proxy, Właściciel Serwisu po dokonaniu płatności udostępnia Klientowi, dostęp do zarządzania Siecią Serwerów oraz dostęp dla graczy łączących się przy użyciu Usługi Proxy, do Serwerów Klienta.
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Proxy, Klient wybiera interesujący go Pakiet oraz dokonuje zapłaty w kwocie wynikającej z wybranego Pakietu za pomocą wybranego Dostawcy Płatności.
 4. Panel Klienta umożliwia Klientowi zarządzanie zakupioną Usługą Proxy, m.in. poprzez możliwość dodawania i modyfikowania Serwerów Klienta.
 5. W przypadku, gdy Klient nie przedłuży czasu ważności Usługi, zostanie ona przełączona do darmowego Pakietu, który jest dostępny bez potrzeby przedłużania czasu ważności.
 6. W celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności w Usłudze Proxy, dane wysyłane przez graczy są przetwarzane przez Właściciela Serwisu, Klient zgadza się na przetwarzanie danych jego graczy, w sposób zgodny z Polityką Prywatności.

6. Odpowiedzialność stron

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności, na zasadach określonych Regulaminem Usług. Czynniki zewnętrzne będące poza kontrolą Właściciela Serwisu mogą powodować Awarie uniemożliwiające lub ograniczające w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Usług.
 2. W przypadku wystąpienia Awarii będących następstwem czynników zewnętrznych, Właściciel Serwisu zobowiązuje się podjąć wszelkich dostępnych, racjonalnych i uzasadnionych działań mających na celu jak najszybszego przywrócenie działania Usług przez podmiot trzeci.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanych zmian lub utraty danych, wynikających z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym: udostępnienia Danych autoryzacyjnych lub Klucza dostępu osobom trzecim.
 4. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy jest ograniczona do rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, bez uwzględniania utraconych korzyści. W takim przypadku odszkodowanie nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Właścicielowi Serwisu za świadczenie Usługi w okresie aktualnie opłaconej przez Klienta Usługi.

7. Płatności

 1. Rejestracja Konta Klienta w Panelu Klienta jest bezpłatna.
 2. Usługi mogą być opłacane przez Klienta za pomocą dostępnych Dostawców Płatności lub na wskazany rachunek przez Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel Serwisu wystawi na życzenie Klienta fakturę w formie elektronicznej. Przed wystawieniem faktury należy skontaktować się z Właścicielem Serwisu.
 4. Czas realizacji zamówień jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 6. Dostępne formy płatności:
  1. Przelewy online,
  2. BLIK,
  3. Paysafecard,
  4. PayPal
  5. Google Pay,
  6. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic oraz Maestro. loga kart płatniczych Mastercard i Visa
 7. Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje lub nieprawidłowości związane z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu, Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres email: reklamacje@goxy.io z Adresu email podanego przy Rejestracji Konta Klienta lub pisemnie na adres siedziby Właściciela Serwisu.
 2. Reklamacje otrzymane w inny sposób, niż określony w pkt. 8.1 Regulaminu Usług nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje i uwagi związane z nieprawidłowym działaniem Dostawców Płatności:
  1. Dostawcy Płatności Paynow - należy zgłaszać bezpośrednio do tego Dostawcy Płatności, korzystając z Adresu email: reklamacje@melements.pl,
  2. Dostawcy Płatności CashBill - należy zgłaszać bezpośrednio do tego Dostawcy Płatności, korzystając z formularza,
  3. Dostawcy Płatności PayPal - należy zgłaszać korzystając z Adresu email: reklamacje@goxy.io.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Serwisu następuje w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
 5. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: datę wystąpienia nieprawidłowości, dane identyfikacyjne osoby składającej reklamację, oznaczenie pozwalające zidentyfikować przedmiot reklamacji, przytoczenie wszystkich okoliczności dotyczących reklamacji i uzasadniających roszczenie oraz określenie roszczenia dochodzonego przez składającego reklamację.
 6. W przypadku braku w reklamacji danych identyfikacyjnych osobę składającą reklamację Właściciel Serwisu wzywa Klienta do uzupełnienia danych w ciągu 7 dni, a w braku uzupełnienia pozostawia zgłoszenie reklamacyjne bez rozpatrzenia.
 7. Reklamacje zawierające w swojej treści słownictwo uznane potocznie za wulgarne lub wielokrotne ponawianie zgłoszenia dotyczącej tego samego przedmiotu reklamacji przed zakończeniem postępowania reklamacyjnego zgłoszonego na skutek pierwszej zgłoszonej reklamacji, będą pozostawione bez rozpatrzenia.

9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Usług obowiązuje od dnia 10.02.2024r.
 2. Właściciel Serwisu ma możliwość do zmiany Regulaminu Usług, Cennika oraz Polityki Prywatności.
 3. Właściciel Serwisu poinformuje Klienta o planowanej zmianie Regulaminu Usług za pomocą komunikacji drogą mailową na podany przez Klienta Adres email oraz komunikatu z użyciem Kanałów Komunikacyjnych i umieszczenia nowej wersji Regulaminu Usług w Serwisie.
 4. Regulamin Usług, Cennik oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 5. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Usług lub Polityki Prywatności, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Właściciela Serwisu przed datą wejścia zmian w życie. Brak akceptacji nowego Regulaminu Usług, Cennika lub Polityki Prywatności przyczynia się do rozwiązania umowy oraz usunięcia Konta Klienta.
 6. W przypadku nieważności, braku skuteczności lub każdej innej formy utraty obowiązującej mocy przez którykolwiek z postanowień Regulaminu Usług nie wyłącza obowiązywania pozostałych zapisów Regulaminu Usług.
 7. Wszelkie inne sprawy nieuregulowane Regulaminem Usług podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
 8. Właściciel Serwisu i Klient dołożą wszelkich starań, by spory wynikłe na tle Regulaminu Usług lub Polityki Prywatności zostały rozwiązane w drodze polubownej. W razie braku możliwości takiego rozwiązania, spory pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem rozpoznawał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu, a w przypadkach gdy Klient jest Konsumentem – sąd właściwy wedle przepisów powszechnie obowiązujących.