Polityka Prywatności

1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego na stronie internetowej goxy.io oraz w grze Minecraft, w momencie kiedy gracze Klientów łączą się do Serwerów Klientów z wykorzystaniem Usługi Proxy.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Goxy Szymon Kliniewski ul. św Jana 11/4, 40-012 Katowice, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP 5030087161, REGON 522902017.
 3. W przypadku obaw, pytań lub innych czynności dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, udostępnionym Administratorowi, skontaktuj się za pomocą Adresu email rodo@goxy.io.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. realizacji umów świadczonych drogą elektroniczną,
  2. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych,
  3. komunikacji związanej z obsługą pytań, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez: kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy oraz czat na żywo,
  4. przy obsłudze reklamacji lub ewentualnie innych roszczeń,
  5. w celach analitycznych lub statystycznych,
  6. monitorowania aktywności wszystkich Klientów,
  7. dostosowanie oferty i doświadczeń Klientów.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów z państw trzecich.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie lub Panelu Klienta, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych podmiotów, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora danych osobowych.

2. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Treści umieszczane w Serwisie przez Klienta nie powinny zawierać żadnych danych osobowych, a przed wysłaniem ich do Serwisu należy je odpowiednio zredagować. W przypadku jeśli Administrator Danych zauważy, że dane przesłane do Serwisu będą dostępne do wglądu przez osoby nieupoważnione, zostaną one usunięte z Serwisu.
 2. Klient ma prawo żądania od Administratora:
  1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. dostępu do danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. przeniesienia danych,
  5. usunięcia danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Klientów i ich graczy.

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu

 1. Klienci zakładający Konto Klienta mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak:
  1. nazwisko i imiona i/lub nazwa firmy wraz z NIPem,
  2. adres zamieszkania lub siedziba firmy,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. Adres email,
  5. numer telefonu,
  6. Dane autoryzacyjne.
 2. Administrator danych osobowych uprawniony jest do gromadzenia danych dotyczących komunikacji z Klientem.
 3. Administrator danych osobowych uprawniony jest do automatycznego gromadzenia i przetwarzania informacji zapisywanych przez Serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Klienta, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Powyższe informacje będą gromadzone w przypadku korzystania z Serwisu lub Panelu Klienta.

4. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi Proxy

 1. Dane pozyskiwane w ramach Usługi Proxy, używane są w celu zapewnienia podstawowych funkcjonalności jakie ona oferuje, zbierane dane nie wybiegają poza zakres przedstawiony w ramach niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Administrator danych w ramach Usług Proxy zobowiązuje się do przetwarzania wyłącznie następujących danych:
  1. Nazwa użytkownika graczy - przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności uwierzytelniania graczy,
  2. Hasła graczy przechowywane w postaci haszowanej - przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności uwierzytelniania graczy,
  3. Inne dane autoryzacyjne graczy przechowywane w postaci uniemożliwiający wykorzystanie tych danych w innych celach - przetwarzane w celu zapewnienia dodatkowych metod bezpieczeństwa,
  4. Adresy IP graczy - przechowywane i przetwarzane u celu zapewnienia funkcjonalności zapamiętywania sesji oraz w celu monitorowania nadużyć.
 3. Klient w celu realizacji przez Administratora danych osobowych Usługi Proxy, zezwala na przetwarzanie danych osobowych graczy w ramach umowy świadczonej drogą elektroniczną.
 4. Klient ma bezpośredni wgląd do danych osobowych graczy, przetwarzanych w ramach Usługi Proxy, w tym celu powinien skorzystać z opcji dostępnych w Panelu Klienta.

5. Polityka plików cookies

 1. Pliki cookies wykorzystane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Klienta Serwisu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Adresu email i Danych autoryzacyjnych.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. "zabezpieczające" pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. "wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu oprogramowaniach służących do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania do przeglądania stron internetowych.
 4. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 2. Wszystkie osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętym przez Administratora danych osobowych wymogami niniejszej Polityki Prywatności.